محور نخست :

لوازم(نظری و عملی)

-مفهوم شناسی علوم انسانی قرآن بنیان

- نسبت انسان شناسی قرآنی و علوم انسانی قرآن بنیان

-پیش فرض های فلسفی ، علمی و فرهنگی علوم انسانی قرآن بنیان

- نسبت گرایش های مختلف فلسفی با علوم انسانی قرآن بنیان

- نسبت میان تحولات اجتماعی و دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان

- جریان شناسی مطالعات علوم انسانی قرآن بنیان

- نقد مبانی فکری و معرفتی علوم انسانی قرآن بنیان

- پیش شرط های اجرایی علوم انسانی قرآن بنیان

- چشم انداز، برنامه ریزی و مدیریت در دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان

- مدیریت و ساماندهی برای وصول به علوم انسانی قرآن بنیان

- تعیین و تبیین اولویت های پژوهشی علوم انسانی قرآن بنیان

- اصلاح فرآیند های آموزشی و پژوهشی

- نقش مراکز علمی در دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان با مطالعه موردی در یکی از علوم انسانی

 

 

 

محور دوم :

روش ها

- تحلیل و نقد روش های موجود در علوم انسانی

- پارادایم های حاکم در دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان

- نسبت هرمونتیک متن و علوم انسانی قرآن بنیان

- بررسی روش های متفکران اسلامی در فهم انسان شناسی قرآن

- تبیین روش های دانشمندان مسلمان برای دستیابی به علوم اسلامی

- بررسی روش های دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان با مطالعه موردی در یکی از علوم انسانی

 

 

 

محور سوم : 

 شاخص ها

- شاخص های درون متنی/برون متنی علوم انسانی قرآن بنیان

- شاخص های دانشمندان مسلمان در سنجش علوم انسانی قرآن بنیان

- بررسی و نقد شاخص های برون دینی علوم انسانی

- بررسی شاخص های دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان با مطالعه موردی در یکی از علوم انسانی