- زمینه سازی برای تاسیس تمدن نوین اسلامی

- زمینه سازی برای دستیابی به علوم انسانی مبتنی بر بنیادهای وحیانی

- ایجاد تغییرات لازم و بنیادین در تاسیس علوم و فنون مناسب تمدن اسلامی

- بهره وری از قرآن در دانش های نظری