دستورالعمل برای ارسال مقالات:

 

- مقالات باید با فونت B nazanin jhd a,kn.

- مقالات باید در قالب فایل Word ارسال شوند، به صورت کاغذ A4 و با فونت 14 و فاصله خط 1.5 تنظیم شوند.

- در صفحه اول مقاله باید نام نویسنده / نویسندگان، وابستگی آنها، شماره تلفن و آدرس ایمیل درج شده باشد.

- نقل قول­ها و اسنادها باید به صورت درون متنی و مطابق دستورالعمل APA تنظیم شوند. مانند (ارسطو، 2006: 50).