تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تفصیلی
1397-07-30
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تفصیلی

نظر به تقاضای نویسندگان محترم و به پیشنهاد کمیته علمی ،تاریخ ارسال چکیده مقالات تفصیلی توسط دکتر حمیدرضا بصیری دبیر علمی همایش علوم انسانی قرآن بنیان  ،تمدید گردید .  

   

تاریخ های تمدید شده به شرح زیر می باشند:

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تفصیلی

 

چهارشنبه 30 آبان 1397

 

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل

 

جمعه 30 آذر 1397